CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (en endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.bodegasrosas.com i els seus subdominis (en endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i / o serveis a través d’aquest. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del lloc web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense utilitzar-lo.
Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que és major d’edat d’acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor ha de comptar amb l’autorització dels seus representants legals.
  • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i / o servei, té capacitat suficient per a això.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.
El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.
La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.
En cas que Bodegas Rosàs encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions en cada moment aquella que consti a la base de dades del tercer de confiança.

1. Informació general del lloc web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:
Titular: ROSAS 5, S.L. (En endavant, “BODEGAS ROSAS”).
Domicili social: C / Cervantes 76, 08191, Rubí, Barcelona.
C.I.F .: B08676595
Correu electrònic: info@bodegasrosas.com
Telèfon: 93 588 32 27
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Foli 105, Tom 4799, Llibre 4119, Secció 2ª, Full núm 53.130 – C.I.F B-08.676.595 – RGS 30.00412 | B R.E 4767 | B

2. Condicions d’Ús

2.1. Accés al lloc web
El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de Registre
La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l’usuari.
Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del lloc web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del lloc web.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o a tercers.
IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Bodegas Rosàs davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant, a més, Bodegas Rosàs el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de Responsabilitat
L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a Bodegas Rosàs l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
Bodegas Rosàs no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.
Bodegas Rosàs no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (en endavant, “Llocs enllaçats”). En aquests casos, Bodegas Rosàs només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Bodegas Rosàs, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Bodegas Rosàs amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Bodegas Rosàs no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Bodegas Rosàs.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Bodegas Rosàs o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Bodegas Rosàs o de tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos.
En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent la identitat del seu autor.
Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (en endavant, “els continguts”), l’usuari atorga gratuïtament a Bodegas Rosàs una llicència d’ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base d’aquesta llicència, Bodegas Rosàs podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per Bodegas Rosàs i publicitar els seus productes i serveis.

 

3. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Bodegas Rosàs i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als jutjats i tribunals corresponents al domicili de l’Usuari.

Versió revisada el 16 gener 2017